Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen de school dat te vergelijken is met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De MR maakt het mogelijk voor personeelsleden en ouders om invloed uit te oefenen op de besluitvorming van het schoolbestuur en het beleid binnen de school. De MR is bevoegd alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken en hierover voorstellen te doen aan het bestuur. Daarnaast heeft de MR de taak om openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school te bevorderen. Ook houdt de MR discriminatie in het algemeen en ongelijke behandeling van mannen en vrouwen in ’t bijzonder in de gaten en bevordert de inschakeling van gehandicapten en allochtone werknemers.

Samenstelling van de MR

De MR is samengesteld uit 6 leden. Drie leden zijn gekozen door en uit het personeel, de personeelsgeleding. De andere 3 leden zijn gekozen door en uit de groep ouders en verzorgers. Dit wordt de oudergeleding genoemd. De zittingstermijn bedraagt 3 jaar en kan één keer worden verlengd.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is vergelijkbaar met de MR maar functioneert ten behoeve van het personeel, de ouders en verzorgers van alle scholen van de Stichting.

De GMR wordt gevormd door de MR-leden van de 14 scholen van de Stichting Trivium.
Elke MR vaardigt daartoe een lid af dat is gekozen uit de personeelsgeleding of de oudergeleding. De zittingsduur van de GMR-leden bedraagt 2 jaar en kan eenmaal worden verlengd met 2 jaar.

Informeren van ouders en personeel

De agenda en notulen van de (G)MR-vergaderingen liggen voor personeel, ouders en verzorgers ter inzage op de scholen.