Kleuteronderwijs

In de kleutergroepen is een aantal aandachtspunten belangrijk: het welbevinden van de kleuter staat voorop en het stimuleren van het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de nieuwsgierigheid sluiten daarbij aan. Jongste en oudste kleuters zitten op De Ark samen in één groep, zodat ze een langere periode kunnen wennen en zich veilig voelen bij dezelfde kinderen en leerkracht(en) en van elkaar kunnen leren. De sociaal-emotionele ontwikkeling, de gewoontevorming, routines, regelmaat, structuur en bouwen aan zelfstandigheid zijn pijlers van het onderwijs aan kleuters.

Vanaf het moment dat een kind op school komt, wordt zijn/haar ontwikkeling gevolgd. Hiervoor gebruiken we de voorschoolse rapportage van peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en de oudervragenlijst. Door het jaar heen houden we diverse observaties bij, waarin we de ontwikkeling van het kind blijven volgen.

Als voorloper op het onderwijs in groep 3 maken de kinderen op een betekenisvolle wijze kennis met alle ontwikkelingsgebieden.

Sociaal-emotionele ontwikkeling: De sociaal-emotionele vaardigheden worden geoefend met verschillende werkvormen zoals rollenspelen, gesprekken en spel Kanjertraining. We gebruiken het kleine kanjerboek; Max en het dorp.

Taal/Geletterdheid: De kinderen maken kennis op een betekenisvolle wijze met letters en bijbehorende gebaren. De gebaren worden aangeboden volgens de methodiek van José Schraven, ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’. Er wordt veel aandacht besteed aan fonologische vaardigheden (rijmen, klanken, versjes).

Motorische ontwikkeling: De grof-motorische vaardigheden worden geoefend in de gymlessen. Om de schrijfvaardigheid te oefenen (fijne motoriek) en de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft te stimuleren gebruiken we o.a. de methode Schrijfdans, waarbij bewegen op muziek een belangrijk onderdeel is.

Rekenvaardigheden: In groep 1 /2 staan de domeinen getalbegrip, meten en meetkunde centraal. Zij vormen de belangrijke basis voor de verdere rekenontwikkeling. Als bronnen worden voornamelijk gebruikt Kleuterplein en Met Sprongen Vooruit.

Spelontwikkeling: Door spelimpulsen te geven in de verschillende plaatsen (zie thematisch leren) wordt rollenspel gestimuleerd.

Thematisch leren

Kleuters zijn kleuters, zij willen spelen en ontdekken. Kleuteronderwijs is daarom speels maar niet vrijblijvend. We werken met thema’s over actuele onderwerpen dicht bij de belevingswereld van de kinderen. Daarbij is aandacht voor de lichamelijke, zintuiglijke, creatieve, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van belang.

Het spelen en werken in de plaatsen komt dagelijks terug. De plaatsen zijn gebaseerd op de structuur van IPC.

• Huisplaats
• Bouwplaats
• Informatieplaats
• Zand/waterplaats
• Ontdekplaats
• Atelier

Daarbij wordt gebruik gemaakt van het planbord waarbij de kinderen zelf kiezen/plannen welke activiteiten ze gaan doen. Al spelend en werkend leren de kinderen sociale vaardigheden en vergroten zij hun kennis op verschillende gebieden. Ook de kring is een dagelijks terugkerende werkvorm, waarin allerlei activiteiten worden gedaan. Er wordt gebruik gemaakt van diverse methodes en bronnenboeken. De kinderen van groep 2 krijgen gedurende het jaar specifieke activiteiten aangeboden in de kleine kring die hen voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.

 

Het volgen van ontwikkeling

Groep 1/2 werkt met thema’s, gebaseerd op de SLO doelen. De SLO doelen zijn door het ministerie opgesteld en geven per leerjaar aan wat de leerlingen moeten beheersen. Alle doelen worden aangeboden in kringactiviteiten en verwerkt in de verschillende plaatsen. De leerkracht observeert de leerlingen en de gegevens worden ingevuld in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Hierdoor krijgen we een overzicht en inzicht in de ontwikkeling van onze leerlingen.

De leerlingen krijgen elke week opdrachten. In de atelieropdrachten wordt gewerkt met verschillende leerlijnen zoals knippen, vouwen en kleien. De observaties van deze taken worden genoteerd in ons leerlingvolgsysteem. Ook komen veel doelen in kringactiviteiten aan bod en ook van deze activiteiten worden observaties genoteerd in het registratiesysteem. We hanteren hier de volgende fases: 

Aanvangsfase; ik kan het een beetje.

Ontwikkelingsfase; ik kan het steeds beter.

Beheersingsfase; ik kan het!

Jonge kinderen leren spelenderwijs. Daarom is de spelobservatie voor ons heel belangrijk. In een betekenisvolle omgeving die de leerlingen uitdaagt en nieuwsgierig maakt komen ze tot leren. De leerlingen worden in kleine stapjes begeleid naar een einddoel. Tijdens het spel passen we doelen aan, aan de ontwikkeling van het kind (differentiatie).

Wij kiezen er bewust voor om leerlingen niet te toetsen middels toetsen op papier. We vinden werken met een toetsboekje in een andere en voor kleuters onbekende setting niet passen bij hoe een jong kind zich ontwikkelt; spelend en vooral met concreet materiaal.