Thematisch onderwijs; International Primary Curriculum (IPC)   

De maatschappij verandert; werk, de wereld, de manier waarop we met elkaar communiceren en ook het onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet meer om kennis alleen. Om je staande te houden in de veranderende wereld heb je meer nodig. Daarom werken wij met IPC!

IPC is een integraal, thematisch en creatief leerplan en richt zich op de creatieve- en zaakvakken binnen het basisonderwijs. Het is een eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. Onze leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken onze leerlingen aan hun zelfvertrouwen, begrip het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkeling en culturen.

Het IPC-onderwijs werkt met een digitaal leerplan en duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s die units heten. Een unit is een overkoepelend thema waarin alle vakken aan bod komen. De vakken staan niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Voor bijvoorbeeld de unit ‘Chocolade’ ontwerpen leerlingen bij het vak kunst een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en verbonden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde onderzoeken kinderen waar op aarde cacaobomen groeien.

De units hebben een vaste structuur en worden op een inspirerende manier geopend om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Vervolgens wordt bekeken welke kennis al aanwezig is bij de kinderen en wordt door de leraar uitleg gegeven met oog voor het totale plaatje. Daarna gaan de kinderen op onderzoek uit en verwerken hun bevindingen. De leraar is als coach in de buurt om waar nodig te helpen.

Basisprincipes van het IPC-onderwijs

  • Kinderen leren zich met IPC verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen. Daarbij is er veel aandacht voor normen en waarden in verschillende culturen.
  • IPC-onderwijs is opgebouwd uit units (overkoepelende thema’s waarin alle vakken aan bod komen). Door middel van een vaste leercyclus krijgen leerlingen grip op hun leerproces.
  • Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actief deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.
  • De IPC-units geven de leerling steeds de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en begrip op verschillende manieren te oefenen, te beoordelen en te verbeteren.
  • Om effectief te leren en om het leren te verbeteren is een duidelijke terugkoppeling nodig. Leraren en leerlingen worden ondersteund door middel van een online programma. In dit programma zijn alle kernvaardigheden in kleine stappen opgedeeld. Er wordt aan zowel de leraar als de leerling advies gegeven over hoe de volgende stap in het leerproces genomen kan worden.
  • Kinderen zijn eigenaar van hun leren. Dat wil zeggen dat leerlingen zelf input leveren en dat leraren samen met hen de voortgang in de gaten houden. Daardoor weten leerlingen welke vervolgstappen in het leerproces nodig zijn.

 

www.ipc-nederland.nl