Onderwijs op maat: passend onderwijs

Onderwijs op maat betekent dat een basisschool onderwijsmaatregelen treft die gericht zijn op verbetering van de leeropbrengst en passend zijn bij de extra onderwijsbehoeften van de leerlingen. Soms is het daarbij noodzakelijk het vertrouwde onderwijssysteem te verlaten en te zoeken naar alternatieven. Onderwijskundige ontwikkelingen vragen ons niet om meer te doen, maar om anders te denken en te werken, met een goede kans op succes voor meer leerlingen. Passend onderwijs is onderwijs dat zoveel mogelijk is afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van elk kind.

Leerlingenzorg

Op de Ark  werken wij continu aan het uitbreiden en versterken van maatregelen en activiteiten op het gebied van de zorg voor kinderen. Dit kunnen maatregelen en activiteiten op school- en groepsniveau zijn, maar deze kunnen ook gericht zijn op individuele kinderen. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg.

Om zicht te houden op wat onze leerlingen nodig hebben worden de leerlingen gevolgd aan de hand van:

  • Methodegebonden toetsen voor groep 3 t/m groep 8: deze toetsen laten zien of de aangeboden leerstof daadwerkelijk is opgenomen.
  • Cito LOVS toetsen (niet methodegebonden toetsen): met deze toetsen vergelijken we de ontwikkeling van onze leerlingen vanaf groep 3 t/m groep 8 met de rest van de groep en met het landelijk gemiddelde. Twee keer per jaar, in jan./febr. en in mei/juni worden  de landelijk genormeerde  Cito toetsen afgenomen. Het betreft de toetsing van de kernvakken: rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. De resultaten van onze leerlingen zijn voor hun eigen ouders inzichtelijk in het ouderportaal van Parnassys. Daarnaast wordt in groep 8 de Cito eindtoets afgenomen.
  • Het leerlingvolgsysteem KANVAS voor de groep 2 t/m groep 8 voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Systematische groeps- en leerlingenbesprekingen. De toets resultaten worden door de leerkracht en intern begeleider geïnventariseerd, geanalyseerd en in het team besproken.Samen beoordelen we  hoe we zo goed mogelijk  aan de onderwijsbehoeften van de groep en/of individuele leerlingen tegemoet kunnen komen. Deze gesprekken vormen de basis voor de interventieplannen.
  • Gesprekken met ouders: aan de hand van kennismakingsgesprekken, rapportgesprekken en/ of gesprekken tussendoor worden ouders betrokken in de voortgang van hun kind.

Interventies

We gebruiken de opbrengsten om ons onderwijs nog beter af te kunnen stemmen op onze leerlingen. De opbrengsten kunnen, in combinatie met het gedrag, de prestaties in de groep en de taak- werkhouding, aanleiding zijn om extra maatregelen te treffen voor de hele groep, een kleinere groep of de individuele leerling. Dit wordt weergegeven in onze interventieplannen.

De interventieplannen geven een overzicht van:

  • De onderwijsbehoeften van onze leerlingen op zowel cognitief niveau als behoefte in taak- werkhouding;
  • De aanpak van 4 verschillende niveaus per groep ( instructie afhankelijk, instructiegevoelig, instructie onafhankelijk en de meer- en hoogbegaafden);
  • De extra hulp die leerlingen nodig hebben. Dit vindt zoveel mogelijk plaats in een klein groepje binnen de klas. De leerkracht verzorgt dit door het geven van een verlengde instructie of een extra instructie;
  • Waar nodig en indien haalbaar binnen de groep, maatregelen voor individuele leerlingen om aan de specifieke onderwijsbehoeften tegemoet te komen.

Onderwijsassistent

Voor leerlingen die wat meer aandacht en hulp nodig hebben dan de leerkracht binnen de groep kan bieden hebben wij op de Ark een onderwijsassistent. Zij begeleidt leerlingen individueel of in groepjes op allerhande gebied: rekenen, taal, lezen, spelling maar ook taak-werkhouding en sociaal emotionele ontwikkeling kunnen centraal staan.

SOP

We doen ons uiterste best om aan alle leerlingen de best mogelijke zorg te bieden. Wat onze mogelijkheden zijn leest u in ons School Ondersteunings Profiel.  Link